HỌC VIÊN NÓI GÌ VỀ CHƯƠNG TRÌNH
CỦA ENGMATES

Asset 4.png
Asset 1.png
Asset 3.png
Asset 2.png
Asset 5.png

Phạm Thu Trang
Nhân viên văn phòng 25 tuổi

Công việc của mình phải sử dụng tiếng Anh gần như 100% nên mình đã quyết định chọn EngMates và sau 3 tháng thì tiếng Anh của mình tốt lên rất nhiều. Engmates hỗ trợ rất tốt

ĐẦU VÀO

MẤT GỐC

Có thể giao tiếp một số chủ đề cơ bản. Phản xạ chưa nhanh. Chưa tự tin khi gặp người nước ngoài

ĐẦU RA

UPPER-ELEMENTARY

Giao tiếp nhiều chủ đề khó. Trình độ tướng ứng 5.5 ielts

THỜI GIAN HỌC

ELEMENTARY

THÁNG

3

KHÓA HỌC

ELEMENTARY

ENGMATES

GROUP

Nguyễn Khánh Ly
Sinh viên Đại học kinh tế quốc dân

Công việc của mình phải sử dụng tiếng Anh gần như 100% nên mình đã quyết định chọn EngMates và sau 3 tháng thì tiếng Anh của mình tốt lên rất nhiều. Engmates hỗ trợ rất tốt

ĐẦU VÀO

MẤT GỐC

Có thể giao tiếp một số chủ đề cơ bản. Phản xạ chưa nhanh. Chưa tự tin khi gặp người nước ngoài

ĐẦU RA

UPPER-ELEMENTARY

Giao tiếp nhiều chủ đề khó. Trình độ tướng ứng 5.5 ielts

THỜI GIAN HỌC

ELEMENTARY

THÁNG

3

KHÓA HỌC

ELEMENTARY

ENGMATES

GROUP

Hoàng Chấn Hưng
Nhân viên Marketing

Công việc của mình phải sử dụng tiếng Anh gần như 100% nên mình đã quyết định chọn EngMates và sau 3 tháng thì tiếng Anh của mình tốt lên rất nhiều. Engmates hỗ trợ rất tốt

ĐẦU VÀO

MẤT GỐC

Có thể giao tiếp một số chủ đề cơ bản. Phản xạ chưa nhanh. Chưa tự tin khi gặp người nước ngoài

ĐẦU RA

UPPER-ELEMENTARY

Giao tiếp nhiều chủ đề khó. Trình độ tướng ứng 5.5 ielts

THỜI GIAN HỌC

ELEMENTARY

THÁNG

3

KHÓA HỌC

ELEMENTARY

ENGMATES

GROUP